25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 4, 14-22a

Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że siedzisz wśród pobożnych Żydów w nazaretańskiej synagodze, kiedy Jezus odczytuje fragment Księgi Izajasza. Razem ze wszystkimi popatrz na Niego i uważnie wsłuchuj się w Jego słowa.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę doświadczenia, że Jezus jest Twoim Zbawicielem.


1. „Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei.” Po chrzcie w Jordanie i czterdziestodniowym pobycie na pustyni Jezus powraca w mocy Ducha do rodzinnej krainy. Przychodzi jako Syn Boży do tych, którzy znają Go jako syna cieśli. Czasami nasza historia, to, jak widzą nas inni ludzie lub czego od nas oczekują, przeszkadzają nam w odkrywaniu prawdy o sobie. Pomyśl o swoich pragnieniach i marzeniach. Jakie są prawdziwe tęsknoty Twojego serca? Poproś Jezusa o odwagę życia w prawdzie i realizacji swoich najgłębszych pragnień.

2. Ubodzy, więźniowie, niewidomi, uciśnieni – tak można nazwać nas, gdy tkwimy w grzechu odbierającym nam bogactwo życia Miłością, wolność, wzrok wrażliwy na drugiego człowieka, kiedy kolejny raz uginamy się pod ciężarem naszych słabości. Właśnie do takich nas, grzesznych, przychodzi Chrystus z dobrą nowiną, wolnością i przejrzeniem. Spróbuj w wyobraźni zobaczyć, jak Pan Jezus, rozmawiając z Tobą, ogłasza właśnie Tobie czas łaski od Pana. Co czuje Twoje serce, gdy dociera do niego wiadomość, że Bóg pragnie wyzwolić Cię z grzechu?

3. Wieść o Jezusie rozeszła się po całej okolicy, wszyscy Go wysławiali, przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom wypływającym z Jego ust. Niestety, mimo tej sławy i ogólnego zachwytu, nie wszyscy uwierzyli Jezusowi na tyle, by zacząć żyć zgodnie z Jego nauką. Poproś Boga o łaskę wiary tak głębokiej, by uzdalniała Cię do bycia uczniem Chrystusa.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.