15 grudnia 2022
fot. Hans Braxmeier / pixabay.com

Sigla – spis medytacji

Kliknij aby przeskoczyć do wybranego działu


Ewangelie:  Mateusza Marka Łukasza Jana


Dzieje Apostolskie  |  Listy św. Pawła  |  Listy Apostolskie i Apokalipsa


Pięcioksiąg  |  Księgi Historyczne  |  Księgi Dydaktyczne  |  Księgi Prorockie

EWANGELIE I DZIEJE APOSTOLSKIE

Ewangelia wg. św. MATEUSZA

Mt 4, 1-11
Mt 5, 13-16
Mt 5, 43-48
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 11, 16-19
Mt 11, 28-30
Mt 13, 24-30
Mt 13, 31-35
Mt 14, 22-33
Mt 14, 22-33
Mt 16, 13-23
Mt 20, 1-16
Mt 20, 17-28
Mt 20, 25-28
Mt 25, 31-40
Mt 27, 27-30
Mt 27, 33-37
Mt 27, 45-54
Mt 28, 16-20
Mt 28, 16-20
Mt 28, 16-20


Ewangelia wg. św. MARKA

Mk 2, 1-12
Mk 3, 1-6
Mk 4, 35-41
Mk 6, 1-6
Mk 6, 30-34
Mk 6, 45-51
Mk 10, 13-16
Mk 15, 33-39
Mk 16, 14-18


Ewangelia wg. św. ŁUKASZA

Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 26-38
Łk 1, 39-45
Łk 1, 46-55
Łk 2, 1-20
Łk 2, 22-35
Łk 2, 41-50
Łk 3, 15-16. 21-22
Łk 5, 1-11
Łk 5, 4-11
Łk 5, 4-11
Łk 5, 27-32
Łk 6, 27-36
Łk 7, 11-15
Łk 9, 12-17
Łk 9, 18-21
Łk 9, 28-36
Łk 10, 25-37
Łk 10, 25-37
Łk 15, 1-7
Łk 15, 8-9
Łk 17, 1. 3-5
Łk 18, 9-14
Łk 19, 1-10
Łk 22, 39-46
Łk 22, 39-53
Łk 23, 26-32
Łk 23, 34. 43
Łk 23, 39-46
Łk 24, 1-11
Łk 24, 13-32


Ewangelia wg. św. JANA

J 1, 35-4
J 1, 35-39
J 1, 35-42
J 2, 1-11
J 2, 1-11
J 3, 1-9. 16-17
J 3, 16-18
J 4, 1-42
J 5, 1-9
J 5, 19-30
J 6, 28-38
J 6, 63-69
J 8, 1-11
J 12, 24-26
J 12, 44-50
J 13, 1-10
J 13, 1-17
J 14, 12-14
J 14, 25-31
J 15, 1-9
J 15, 1-10
J 15, 9-17
J 15, 12-17
J 16, 5-13
J 18, 1-9
J 19, 1
J 19, 25-27
J 19, 28-30
J 20, 1-8
J 20, 11-17a
J 20, 11-18
J 20, 19-29
J 21, 1-14
J 21, 15-17
J 21, 15-18
J 21, 15-19


Dzieje Apostolskie

Dz 1, 1-11
Dz 1, 12-14; 2, 1-13
Dz 3, 1-10


 

LISTY ŚW. PAWŁA

List do Rzymian

Rz 12, 14-21
Rz 15, 1-7
Rz 15, 1-9a. 13


1 List do Koryntian

1 Kor 10, 31
1 Kor 11, 23-26
1 Kor 12, 1-11


List do Efezjan

Ef 1, 3-6
Ef 2, 13-18
Ef 2, 19-22


 

LISTY APOSTOLSKIE I APOKALIPSA

1 List św. Jana

1 J 3, 1-3
1 J 3, 1-3


Apokalipsa św. Jana

Ap 21, 1-7


 

STARY TESTAMENT


PIĘCIOKSIĄG

Księga Rodzaju

Rdz 1, 26-29
Rdz 1, 26-31
Rdz 2, 7-9. 15. 18-19a. 20-23a
Rdz 3, 1-9. 21-24
Rdz 3, 1-10
Rdz 3, 6-13
Rdz 9, 8-16
Rdz 12, 1-4
Rdz 37, 2b-4. 17b-20. 26-28
Rdz 42, 5-7. 14-16; Rdz 43, 15a; Rdz 45, 1-5


Księga Wyjścia

Wj 3, 4b. 7-12
Wj 13, 17-22
Wj 14, 5-14
Wj 16, 1-8
Wj 20, 1-21
Wj 33, 11-17


Księga Powtórzonego Prawa

Pwt 30, 11-20


 

KSIĘGI HISTORYCZNE

Księga Jozuego

Joz 1, 6-9


1 Księga Samuela

1 Sm 3, 3b-10


2 Księga Samuela

2 Sm 11, 1-9. 14-15
2 Sm 12, 1-7a. 9. 13


1 Księga Królewska

1 Krl 3, 4-15


 

KSIĘGI DYDAKTYCZNE

Księga Psalmów

Ps 8, 2-10
Ps 33, 4-9. 12-15
Ps 63
Ps 104, 1-5. 10-15. 24
Ps 131
Ps 138


Księga Mądrości

Mdr 11, 22-26
Mdr 11, 22-26


Mądrość Syracha

Syr 15, 11-20
Syr 39, 16a. 18. 33-34
Syr 43, 1-2. 5-6. 9-11. 27a. 28b


 

KSIĘGI PROROCKIE

Księga Izajasza

Iz 41, 8-10
Iz 53, 1-7
Iz 54, 10
Iz 55, 1-3. 6-9
Iz 55, 6-9
Iz 58, 1-8


Księga Jeremiasza

Jr 3, 19
Jr 17, 5-8
Jr 18, 1-6
Jr 18, 1-6
Jr 18, 1-6
Jr 29, 8-14
Jr 31, 16a. 18-20


Księga Ezechiela

Ez 37, 1-6


Księga Ozeasza

Oz 11, 1-4


Księga Jonasza

Jon 4, 1-11


Księga Sofoniasza

So 3, 14-17