28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 1-17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie wielką księgę zawierającą rodowody całej ludzkości.

Prośba o owoc: Poproś o umiejętność dostrzeżenia Jezusa w historii swojego życia.


1. „Rodowód Jezusa Chrystusa […]” Jezus, stając się Człowiekiem, wszedł w historię w określonym miejscu i czasie, w określonych realiach, jako potomek konkretnych ludzi. Przeczytaj powoli ten tekst rodowodu Jezusa, próbując oczami wyobraźni zobaczyć te wszystkie osoby poprzedzające Jego narodzenie.

2. Każdy z nas, podobnie jak Jezus, urodził się w określonym momencie historii, w konkretnej rodzinie, w konkretnym kraju. Pomyśl o ludziach, którzy byli Twoimi przodkami. O tych żyjących w odległych czasach oraz tych bliskich, którzy są Ci znani osobiście. Wymień ich z imienia, spróbuj zobaczyć ich oczami wyobraźni.

3. Te dwie historie, te dwa rodowody, Twój i Jezusa, w pewnym momencie spotykają się na osi czasu. To jak dwie proste, które z początku łączą się ze sobą. Co czujesz na myśl, że w swoim człowieczeństwie jesteś spokrewniony z Jezusem? Że On, Bóg, stał się Człowiekiem i wszedł w ludzką rodzinę. Pobądź przed Panem z tą myślą.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.