20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 8, 34-9, 1

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że idziesz w tłumie za Jezusem.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę nieustannego trwania na Bożej drodze.


1. „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, […] niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Wyobraź sobie, że Jezus ogląda się i mówi te słowa do Ciebie. Co one w Tobie wywołują? Czy jest coś, co uważasz za swój krzyż? A może drobne trudności życiowe widzisz jako krzyż? Jezus nie daje krzyża, On nas kocha. Cierpienie jest wynikiem grzechu: naszego indywidualnego czy pierworodnego. Wziąć krzyż to podjąć odważnie życie wraz z jego trudami. Jezus stawia Ci pytanie: Czy chcesz?

2. „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?” Świat nie jest zły, jest darem Boga. Można jednak tak się w nim zatracić, że dla Boga, dla tego, co duchowe, zabraknie czasu. Odpowiedz sobie bardzo szczerze: co dla Ciebie na świecie jest bardzo ważne – rodzina? przyjaciele? opinia innych? pieniądze? awans? To wszystko jest ważne, ale czy czasem nie zanadto ważne? Czy nie angażuje tak bardzo, że na to, co Boże, duchowe brakuje Ci czasu i energii? Odpowiedz sobie uczciwie na to pytanie.

3. „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi […] tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie.” Czasem do tego, aby przyznać się do Jezusa, wiary, potrzeba odwagi. I nie chodzi tu o męczeństwo. To może być reakcja na czyjąś ironię, złośliwy uśmieszek, niezrozumienie. Czy masz odwagę przyznawać się do Jezusa także wtedy, gdy jest to mało komfortowe dla Ciebie? Pomyśl o tym chwilę.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.