25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 3, 13-19

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz tłumy słuchające Jezusa. Usłysz, jak Jezus wypowiada imiona uczniów. Zauważ, jak Jezus patrzy na każdego z nich, jak zwraca się do Ciebie i wypowiada także Twoje imię.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę bliskości z Jezusem.


1. „Jezus wyszedł na górę […]” Góra to symbol obecności i bliskości Boga. To właśnie tu dokonuje się spotkanie przyszłych apostołów i Boga. Jezus pragnie, by i oni poczuli Jego bliskość. Spójrz na momenty bliskich spotkań z Bogiem w swoim życiu. Może czasem były one nieoczekiwane i zaskakujące, a może zdarzyły się tak po prostu, w codzienności. Możesz poprosić Boga o nieustanne trwanie w Jego obecności.

2. „[…] a oni przyszli do Niego.” Jezus przywołał do siebie uczniów, a oni po prostu przyszli, nie namyślali się zbyt długo, nie zastanawiali, czy to dobry moment, nie kalkulowali, czy im się to opłaca. Po prostu przyszli. Dziś jest dzień, gdy Jezus woła Cię i ma ogromne pragnienie przyjaźni z Tobą. Jaka jest Twoja dzisiejsza odpowiedź na Jego wołanie?

3. „I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli […]” Jezus pragnie, aby uczniowie byli przede wszystkim z Nim. Nie od razu posyła ich dalej, by głosili naukę i wypędzali złe duchy. Być z Jezusem to pierwsze i najważniejsze zadanie Dwunastu, a także nas. Reszta jest niejako konsekwencją więzi z Nim. By pójść za Jezusem, najpierw trzeba Go poznać, patrzeć na Niego, przebywać w Jego obecności, która jest przemieniająca. Być z Jezusem to chodzić z Nim każdego dnia. Poproś Go o łaskę radosnego trwania przy Nim bez względu na okoliczności życia.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.