20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 10, 1-12

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela!». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, jak Bóg błogosławi małżeństwo pierwszych ludzi na początku stworzenia.

Prośba o owoc: Poproś Pana Jezusa, by oczyszczał Twoje serce z wszelkiej zatwardziałości.


1. „I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go […]” Tłumy ściągały do Jezusa, by słuchać Jego nauczania. Faryzeusze przystąpili do Niego, by Go wystawić na próbę. Dwa różne podejścia do człowieka. W pierwszym przejawia się chęć poznania i zaciekawienie tym, co ktoś chce powiedzieć. W drugim widzimy podejście do osoby z ustalonym wcześniej założeniem, przez co ma miejsce skupienie się na sobie i swoich racjach. Przyjrzyj się, która z tych postaw aktualnie przeważa w Twoich relacjach. Poproś Pana Boga, by ustrzegł Cię przed ocenianiem i osądzaniem innych ludzi.

2. „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie.” Bóg stworzył ludzi dobrymi i tacy jesteśmy. W głębi serca czujemy, co jest dobre. Grzech zatwardza serce i odwodzi od wiernej miłości. Spróbuj zobaczyć najdelikatniejszą, rdzenną część swojego serca. Tu jest obecny Bóg – Źródło Życia i Miłości. Pozwól Mu działać i oczyszczać Twoje serce z wszelkiej zatwardziałości.

3. „A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem.” Zastanów się nad jednością między ludźmi – w małżeństwie, rodzinie, Kościele. Co służy jedności? Zapytaj Pana Jezusa, co Ty możesz robić, by budować i umacniać jedność między ludźmi.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.