20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że jesteś razem z uczniami przy Jezusie, gdy modli się na osobności.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę poznania, co to znaczy, że Jezus jest Mesjaszem Bożym.


1. „Za kogo uważają Mnie tłumy? […] A wy za kogo Mnie uważacie?” Poprzez te dwa pytania Pan Jezus pomaga uczniom dostrzec szczególną więź, która Go z nimi łączy. To, co myślą o Nim tłumy, jest chybione i nieistotne. Natomiast to, za kogo mają Go ci, którzy spędzają z nim czas na osobności, jest ważne. Ta medytacja jest Twoim osobistym spotkaniem z Jezusem. Możesz wykorzystać ten czas, by porozmawiać z Nim o tym, kim dla siebie nawzajem jesteście – On dla Ciebie i Ty dla Niego.

2. „Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».” Mesjasz, Chrystus, Pomazaniec, Wybawiciel to słowa, których istotę trudno zrozumieć. Dwa tysiące lat temu starszyzna, arcykapłani i uczeni w Piśmie, czyli ludzie, którzy doskonale znali wszystkie starotestamentalne proroctwa o Mesjaszu, nie rozpoznali Go, gdy stał przed nimi, odrzucili Go. Poproś Pana Jezusa, by dał Ci odczuć sercem, co to znaczy, że jest Mesjaszem Bożym. Proś o łaskę szczerego uznania Jego boskości.

3. „Syn Człowieczy […] trzeciego dnia zmartwychwstanie.” Jezus, tak jak to zapowiedział w dzisiejszej Ewangelii, trzeciego dnia zmartwychwstał. Pokonał śmierć nie tylko cielesną, ale i duchową. Grzech i wiążąca się z nim martwota zostały przezwyciężone. Bóg chce dla nas życia. Spróbuj zobaczyć, jak Chrystus zmartwychwstaje dla Ciebie, z Tobą i w Tobie, jak uwalnia Cię od ciężaru win i zmartwień. Czy pozwolisz Mu na to?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.