20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?». On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że razem z Noem budujesz arkę, która ochroni was przed potopem.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę gotowości na przyjście Pana.


1. „[…] tak będzie również za dni Syna Człowieczego […]”. Ilekroć odmawiamy modlitwę Ojcze nasz, w bardziej lub mniej uświadomiony sposób wyrażamy prośbę „Przyjdź Królestwo Twoje”. Królestwo Boże, dni Syna Człowieczego, czasy ostateczne – to nasza niezbyt dokładnie określona, ale pewna przyszłość. I pewnie, podobnie jak Żydzi rozmawiający z Panem Jezusem, mamy jakieś wyobrażenia, oczekiwania, nadzieje, a może też lęki związane z tym czasem. Spróbuj zidentyfikować uczucia, które pojawiają się w Twoim sercu, gdy myślisz o dniach Syna Człowieczego. Opowiedz o nich Panu Jezusowi, a później wsłuchaj się w Jego odpowiedź.

2. „[…] kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać […]” Rzeczy w naszych mieszkaniach, przedmioty zbierane latami, sprzęty zakupione na raty i może jeszcze niespłacone – to wszystko, co stanowi materialny dorobek naszego ziemskiego życia, w życiu wiecznym będzie nam zupełnie zbędne. Proś Chrystusa, by uwalniał Cię od przywiązania do dóbr doczesnych.

3. „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.” Przyglądaj się w wyobraźni obrazowi do tej modlitwy. Budujesz arkę. Wiesz, że niedługo wody zaleją ziemię i arka będzie Twoim jedynym schronieniem, więc bardzo angażujesz się w to zajęcie. Wszystko inne już nie jest ważne, wręcz przestaje istnieć, umiera. Przekładając tę symbolikę na swoją codzienność, zobacz siebie w takiej sytuacji, kiedy wiesz, że to, co robisz, podoba się Panu. Poproś Boga, by pomógł Ci zobaczyć przyziemne sprawy, które utrudniają Ci trwać w takim stanie. Porozmawiaj z Nim o tym, jak się od nich uwolnić.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, jakie miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.