24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Jana 6, 52-59

Żydzi sprzeczali się więc między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie powyższą scenę w świątyni. Zobacz reakcje słuchaczy na wypowiedzi Jezusa o spożywaniu Jego Ciała i Krwi.

Prośba o owoc: Poproś o odwagę pójścia za Jezusem, nawet gdy Go nie rozumiesz.


1. Stwierdzenie Jezusa o swoim Ciele jako chlebie do spożycia wzbudzało u słuchaczy sprzeciw, wzburzenie, może zmieszanie. Nawet wielu Jego uczniów odeszło od Niego, mówiąc: „Twarda jest ta mowa”. Słyszeli słowa, ale nie słyszeli Jezusa. Przypomnij sobie własne myśli, odczucia, gdy zaczęła do Ciebie docierać nauka o Eucharystii.

2. Ze słów Jezusa wynika Jego ogromne pragnienie jedności z człowiekiem, wzajemnego przenikania się. Ustanowił w tym celu najprostszy dla nas sposób: zjednoczenie fizyczne przez pokarm i duchowe przez wiarę. Jak to się dzieje? Podczas Mszy św., po przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa, kapłan mówi: „Oto wielka tajemnica wiary”. I nie jest to jakiś unik, ale stwierdzenie faktu, że Eucharystia jest tajemnicą Boga i tylko On może ją odsłonić tak, jak uzna to za stosowne.

3. Przyjęcie w Komunii św. Ciała i Krwi oznacza przyjęcie całego Jezusa – także Jego życia, nauki, Krzyża… Oznacza też zgodę na pójście z Nim tam, gdzie On proponuje. Trwając teraz przed Najświętszym Sakramentem, pomyśl, do czego Jezus w najbliższym czasie może Cię zapraszać. Jeśli czujesz, że masz „za mało wiary”, rozważ, co byś zrobił, gdybyś miał jej „wystarczająco”?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.