21 listopada 2022
fot. Ryoji Iwata / unsplash.com

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Tydzień 1 / konferencja 1

oprac. Joanna Toczko
pobierz medytację (PDF)

NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI


Rozpoczynamy rekolekcje radiowe prowadzone według metody świętego Ignacego Loyoli. Celem tych rekolekcji jest pomoc osobom w nich uczestniczącym w zjednoczeniu z Bogiem w każdym aspekcie i w każdej sytuacji ich życia: osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego…

Mottem tegorocznych rekolekcji są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Będziemy je rozważać w pierwszej medytacji. Są one wołaniem Jezusa, który przemierzał Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu, skierowanym do wszystkich, którzy tak licznie gromadzili się wokół Niego.

My także pragniemy zaproszenie do udziału w rekolekcjach skierować do wszystkich. Przygotowaliśmy je z myślą nie tylko o osobach, które już uczestniczyły w tej formie rekolekcji albo mają doświadczenie pogłębionej modlitwy, ale o wszystkich – bez względu na to, jakie są ich dotychczasowe doświadczenia. Istotą tych rekolekcji nie jest bowiem biegłość w stosowaniu ich metody, ale raz podjęta i codziennie ponawiana decyzja, aby najbliższy miesiąc bardziej świadomie przeżyć w jedności z Bogiem.

Trzeba pamiętać o tym, że różne praktyki duchowe, takie jak modlitwa, medytacja, rachunek sumienia, które podejmujemy w okresie rekolekcji intensywniej niż na co dzień, pełnią rolę służebną w stosunku do przemiany naszego życia. Praktyki te mają wspierać nas, mają pomóc w większym otwarciu się na Bożą obecność i Jego działanie w tym, co składa się na całe nasze życie: duchowe, osobiste, rodzinne, zawodowe… W czasie rekolekcji nie koncentrujemy się więc na modlitwie, ale na naszym życiu w jedności z Bogiem.

Podstawą owocnego odprawienia rekolekcji jest szacunek do dotychczasowego doświadczenia Boga, nawet gdy uważamy je za bardzo małe. Ono jest punktem wyjścia – udział w tych rekolekcjach jest kolejnym etapem naszego życia, konsekwencją wszystkiego, co przeżyliśmy dotąd. Niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu sobie to uświadamialiśmy, byliśmy przez Boga prowadzeni, On nam nieustannie towarzyszył, dlatego tak ważne jest, aby nie przekreślać historii swojego życia ani nie umniejszać jej znaczenia, ale z wdzięcznością odkrywać w niej wierność i dobroć Boga.

Jeżeli mówimy, że celem rekolekcji jest ściślejsze zjednoczenie z Bogiem w całym naszym życiu – we wszystkim, czym żyjemy, w czym uczestniczymy, co myślimy, robimy i przeżywamy – powinniśmy pamiętać o tym, że doświadczenie Boga w życiu codziennym jest inne niż doświadczenie Boga na modlitwie.

W czasie modlitwy, kiedy świadomie i bezpośrednio zwracamy się do Niego, łatwiej jest nam dostrzec, poczuć Jego obecność, chociaż możemy przeżywać także czas, w którym nawet na modlitwie tej Obecności nie doświadczamy. Kiedy Bóg pozostaje dla nas jakby za zasłoną, przeżywamy czas „ciemności”, tylko wiara, zawierzenie i wierność pozwalają nam przy Nim wytrwać.

Podobnie jest w życiu – kiedy pracujemy, troszczymy się o dom i osoby nam najbliższe, robimy zakupy, rozwiązujemy zadanie, spotykamy się ze znajomymi, odpoczywamy… W tym wszystkim Bóg także się z nami jednoczy, choć wcale tego nie odczuwamy, nie przeczuwamy albo zdarza się to bardzo rzadko. Czasami tylko – kiedy jakieś sytuacje lub zdarzenia poddajemy bardziej wnikliwej refleksji – zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę. Dlatego tak ważna jest nasza wiara w to, że Bóg jest obecny i chce, byśmy byli z Nim coraz bardziej zjednoczeni we wszystkim, co robimy i przeżywamy.

Życie i codzienne wydarzenia są prawdziwą szkołą wiary, bo trudniej jest dostrzec Boga w świecie niż w czasie modlitwy. Kiedy wybieramy i czynimy dobro, wielkie czy pozornie niewiele znaczące, jednoczymy się z Bogiem. Uczciwie i rzetelnie wykonane zadanie, spieszenie z pomocą potrzebującemu człowiekowi, odwaga w przeciwstawieniu się złu, obrona pokrzywdzonego, dobra decyzja: wszystko to jest wyrazem trwania i sposobem wzrastania w jedności z Bogiem. Mamy nadzieję, że te rekolekcje przyczynią się do pogłębienia takiego przeżywania więzi z Bogiem przez każdego z nas, a dzięki temu będą dla nas źródłem tego pokrzepienia, które obiecuje Jezus.

Specyfiką rekolekcji radiowych jest to, że odprawimy je nie w ciszy, odosobnieniu i oderwaniu od codzienności, ale pośród zgiełku naszych zajęć, spotkań, obowiązków, niespodziewanych wydarzeń. Dzięki temu będziemy mogli lepiej wpleść w doświadczenie rekolekcji to, czego codziennie doświadczamy i bardziej z Bogiem spojrzeć na całe swoje życie. Zawierzenie Bogu we wszystkich wydarzeniach codziennego życia, również tych, które pozornie mogą utrudnić albo zakłócić nasze uczestnictwo w rekolekcjach, jest tym, co pomoże nam nie tylko owocnie je odprawić, ale także czerpać z ich owoców w przyszłości.

Niezależnie od tego, czy czujesz, że jesteś w sercu wspólnoty Kościoła czy gdzieś na jej obrzeżach, czy jesteś bliżej Jezusa czy raczej dalej od Niego, teraz jest dobry, błogosławiony czas, aby się do Jezusa przybliżyć, na nowo odkryć Jego miłość, obecność, działanie i uczyć się przeżywać każdą chwilę, każde wydarzenie, każdą sytuację w zjednoczeniu z Bogiem – jeżeli tylko tego pragniesz!

 


 

Jak będą przebiegać rekolekcje? Będą trwały cztery tygodnie. Każdego tygodnia, codziennie – od poniedziałku do piątku – będziemy rozważać, czyli medytować, wybrany fragment Pisma Świętego. Aby ułatwić i ukierunkować jego medytację, dołączone będą do niego pewne wskazówki, sugestie dotyczące treści i przebiegu modlitwy, czyli wprowadzenie do medytacji. Sobota będzie dniem przeznaczonym na przeprowadzenie medytacji powtórkowej, to znaczy na powtórzenie wybranego z całego tygodnia rozważania – tego, które, w naszym odczuciu, wymaga pogłębienia. W niedzielę nie będziemy odprawiać medytacji, ale wysłuchamy rekolekcyjnej konferencji.

Oprócz codziennej medytacji raz w tygodniu spotkamy się z osobą towarzyszącą, z którą będziemy mogli porozmawiać o tym, czego doświadczamy w czasie rekolekcji. Jej zadaniem nie jest rozwiązanie naszych problemów (nie jest to także celem rekolekcji) czy udzielanie rad na temat naszego życia, ale pomoc w dostrzeżeniu tego, jak Bóg nas prowadzi. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości, ponieważ rozmowa z osobą, która ma doświadczenie rekolekcji ignacjańskich i jest do nas życzliwie nastawiona, pomoże w uporządkowaniu naszego doświadczenia. Jednak spotkanie i rozmowa z osobą towarzyszącą nie jest warunkiem owocnego odprawienia rekolekcji: w rekolekcjach tych, odbywających się od kilkunastu lat, rokrocznie uczestniczy wiele osób, które nie odbywają rozmów z osobami towarzyszącymi.

Święty Ignacy zachęca, by podjąć trud rekolekcji z hojnością i wielkodusznością. W tym roku nasze rekolekcje radiowe odbywają się w Wielkim Poście. Ten okres liturgiczny jest w życiu Kościoła czasem szczególnym. Cały Kościół – wszyscy – jesteśmy wezwani do odnowienia albo pogłębienia więzi z naszym Panem, Jezusem Chrystusem, aby w ten sposób lepiej przeżyć tajemnicę Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Pragniemy, aby doświadczenie Misterium Paschalnego kolejny raz dało nam siłę do stawania się świadkami Jezusa w zwykłych okolicznościach naszego życia.

Organizatorzy rekolekcji zapewniają o modlitwie w intencji każdego ich uczestnika.