30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 2 / Wierzę w święty Kościół / dzień 7

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, za który Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić: Kol 1, 15-20

On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest Głową Ciała – Kościoła.
On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych,
aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Stań pod krzyżem Chrystusa. Popatrz w Jego oczy. Może dostrzeżesz, jakie uczucia towarzyszyły Jezusowi? Czego wówczas pragnął? Zobacz krew i wodę wytryskające z serca Jezusa – znak tworzącego się Kościoła.

Prośba o owoc: Poproś o doświadczenie bycia we wspólnocie umiłowanych i odkupionych ofiarą Chrystusa.


1. „On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia […]” Jezus Chrystus, Syn Boży, Pierworodny wobec każdego stworzenia jest odbiciem Ojca. W najdoskonalszy sposób ukazuje nam Miłość Stwórcy do każdego człowieka. Każdy z nas jest zaproszony, aby coraz bardziej tę Miłość odkrywać, stawać się na Jego wzór umiłowanym dzieckiem Boga. Co możesz dzisiaj uczynić, by coraz bardziej odkrywać to zaproszenie? Co Ci w tym pomaga, a co utrudnia doświadczać, że jesteś umiłowanym dzieckiem Stwórcy? Co możesz uczynić, by w swoim życiu bardziej naśladować Chrystusa?

2. „[…] On jest Głową Ciała – Kościoła.” Święty Paweł nazywa Chrystusa Głową Kościoła. Takie nazwanie Chrystusa ma dwa znaczenia. Po pierwsze – jest Panem, tym, który odpowiada za Kościół, jest Jego Przewodnikiem. Po drugie – Chrystus jest złączony ze swoim Kościołem, ożywia Go i umożliwia wzrost. Jako członek Ciała Chrystusowego jesteś połączony z Nim jako Głową i możesz czerpać z Jego darów w Kościele, by wzrastać. Jak często korzystasz z sakramentów świętych i karmisz się Słowem Bożym?

3. „[…] Wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.” Święty Paweł wskazuje, że źródłem naszego zjednoczenia z Chrystusem jest Jego ofiara na krzyżu za każdego z nas, Ciebie i mnie. Ta ofiara to przebaczenie. Jest ono źródłem, z którego możemy nieustannie czerpać siły do miłowania. On na krzyżu zwyciężył grzech i śmierć, pojednał nas z Ojcem, umożliwił pojednanie między ludźmi. Za każdym razem, gdy przeżywamy tajemnicę Eucharystii, On czyni nas zdolnymi do Miłości. Jak przygotowujesz się do uczestnictwa w Eucharystii? W jaki sposób możesz pogłębić swoje przeżywanie tej tajemnicy Miłości?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym, czego doświadczyłeś(-łaś) na modlitwie. Opowiedz szczerze, co czujesz, co Cię trapi, czego nie rozumiesz, czego pragniesz. Powierz Mu to, co jest w Twoim sercu. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.