30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 1 / Wierzę w jeden Kościół / dzień 4

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, który tworzy jedno ciało: 1 Kor 12, 12-21. 26-27

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna» albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie lekarza oglądającego ciało człowieka. Dla niego każdy ludzki organ jest ważny, wymaga równej uwagi i troski. Żaden z nich nie jest gorszy, mniej potrzebny czy wstydliwy. Wszystkie są potrzebne organizmowi: razem tworzą całość.

Prośba o owoc: Poproś o pragnienie jedności i współpracy w obrębie ciała, jakim jest wspólnota Kościoła.


1. „Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.” Kościół jest złożony z ludzi, którzy mają różne powołania, predyspozycje i talenty. Jego członkowie mają różnorodne, czasem bardzo bolesne doświadczenia. Na wiele spraw patrzą ze swojej perspektywy i w wielu kwestiach nie są zgodni. Wszyscy mamy jednego Ducha – Ducha Miłości. Jak rozumiesz ten dar i jak on się objawia w Twoim życiu? Jakie znaki jedności Kościoła sprawiają Ci radość? Jaki rodzaj braku jedności przysparza Ci cierpienia?

2. „Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki, umieszczając każdy z nich w ciele.” Przyjrzyj się swojemu miejscu we wspólnocie – rodzinnej, parafialnej, religijnej, Kościele jako wspólnocie wspólnot. Jak wypełniasz w nich Bożą wolę? W jaki sposób wspierasz innych na tej drodze?

3. „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa […]” Świętość Kościoła wzrasta wraz ze świętością każdego z jego członków. Twoje zanurzenie w Chrystusie, Twój wzrost ku Bogu nie jest dla Ciebie samego. Jest do rozdawania jak Ciało Chrystusa w Eucharystii. Co czujesz, gdy uświadamiasz sobie tę godność?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoim miejscu w Jego mistycznym Ciele. Do czego czujesz się powołany(-na)? Zakończ modlitwą Ojcze nasz.