30 czerwca 2023
fot. JH

W jaki Kościół wierzę?

Tydzień 2 / Wierzę w święty Kościół / dzień 10

oprac. WŻCh Poznań

Wierzę w Kościół, którego świętość wyznaczana jest przez świętość Maryi, apostołów i świętych: Dz 1, 12-14

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie salę, w której przebywają apostołowie razem z niewiastami. Przed chwilą byli świadkami wniebowstąpienia Jezusa. To On ich posłał i dał im moc, aby byli Jego świadkami na całym świecie. Zwróć uwagę, że przed misją modlą się i oczekują Ducha Świętego. Przypatrz się ich skupieniu, trwaniu w łączności z Bogiem, rozważaniu tego, co się wydarzyło.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę pragnienia świętości, która jest współpracą ze Stwórcą i czerpie z Jego mocy.


1. „[…] wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną […]” Apostołowie doświadczyli cudu wniebowstąpienia Jezusa, ale to nie gwarantuje im świętości. Muszą wrócić do świata, do codzienności. Ich przygoda z Jezusem trwa nadal. Ich życie nie będzie wolne od cierpienia i prób. Jakie są Twoje powroty do codzienności po doświadczeniu wyjątkowej bliskości Jezusa (podczas rekolekcji, w czasie pocieszenia lub szczególnej łaski)? Jaką postawę przyjmujesz w strapieniu, gdy brakuje poczucia bliskości Boga?

2. „[…] weszli do sali na górze i przebywali w niej […]” Świadkowie wniebowstąpienia przebywali wspólnie na górze. Jest ona symbolicznym miejscem obecności Stwórcy, w sztuce nazywa się ją przestrzenią sacrum. To w sali na górze gromadzi się wspólnota. Apostołowie, którzy w czasie męki Jezusa uciekli spod krzyża, teraz gromadzą się z Maryją, niewiastami i Janem – tymi, którzy wytrwali wiernie przy konającym Jezusie. Każdy z nich na swój sposób był poddawany próbie, ale doświadczywszy cudu zmartwychwstania i wniebowstąpienia, są gotowi świadczyć, że Jezus jest Prawdą i Życiem. Jak przyjmujesz swoją niedoskonałość, swoje ograniczenia i niewierności? Uciekasz, czy wracasz do wspólnoty i do miejsca spotkania z Jezusem miłosiernym?

3. „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie […]” Modlitwa to spotkanie z Tym, który obdarza łaską i świętością. Maryja, apostołowie i święci przebywają w chwale dzięki zjednoczeniu z Bogiem. Modlitwa jest szkołą zjednoczenia. Jak ofiarujesz swój czas na modlitwie? Starasz się ją kontrolować (co może prowadzić do niezadowolenia, frustracji) czy pozwalasz, aby to Duch Święty modlił się w Tobie?


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o swoich pragnieniach, myślach i uczuciach, które zrodziły się podczas medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.